Het uitdoven der Ideologieën

Een overzichtstentoonstelling van het werk van Milan Kunc

Milan Kunc (Tsjechoslowakije, 1944) verwierf zich in de jaren '80 wereldwijd bekendheid als dé Oost-Europese representant van de Amerikaanse Pop-Art. Milan Kunc (Czechoslovakia, 1944) achieved worldwide recognition in the '80s as the Eastern European representative of American pop art.
Met zijn bonte, surrealistisch getinte schilderijen kritiseerde hij zowel de Sowjet-doctrine achter het Ijzeren Gordijn als het westerse consumentisme. With his colorful, surrealistically tinted paintings he criticized both the Soviet doctrine behind the iron curtain as well as Western consumerism.

Kunc hield zijn tijdgenoten een spiegel voor, die werd gekenmerkt door ironie en wantrouwen jegens de 'verworvenheden' van de 20e eeuw.
Iconen van het communisme werden in zijn schilderijen al even potsierlijk afgebeeld als die van het kapitalisme.
Kunc held up a mirror to his contemporaries, which was characterized by irony and a suspicion of the 'achievements' of the 20th century. The communist icons in his paintings were represented as absurdly as those of capitalism.

Parallel met het uitdoven van de ideologische tegenstellingen tussen Oost en West, schoof ook de politieke thematiek in het werk van Milan Kunc de laatste jaren naar de achtergrond.
As the ideological contrasts between East and West were extinguished, the political themes in Milan Kunc's work shifted toward the background.

De erotiek, een ander thema dat van meet af aan als een rode draad door het oeuvre van Kunc heeft gelopen, komt daardoor nu sterker naar voren. Bekoorlijk glooiende heuvelruggen bevolkt door tuinkabouters, olijke varkens, wandelende hamburgers en gevleugelde dollarbiljetten gaan naadloos over in bekoorlijk glooiende borst- en bilpartijen van wellustige jongedames, een rijpe banaan op een fruitschaal verandert moeiteloos in een fiere jongeheer. The erotic, another theme that has run through Kunc's work as a leitmotif from the very beginning, has therefore moved distinctly to the fore. Delightful rolling hills inhabited by garden gnomes, roguish pigs, strolling hamburgers and winged dollar bills change seamlessly into the delightful breasts and buttocks of voluptuous young ladies, a ripe banana on a plate of fruit is effortlessly transformed into a proud male member.


Bekijk de toegift (die je kreeg na het oude Guestbook getekend te hebben)

Kunc menu More Milan Kunc Het uitdoven der Ideologieën help

URL=http://www.museumserver.nl/expositie/kunc/uitdoven.html